สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

28871775_1882582201805049_2234753264581083136_n

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรมระหว่างหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมกับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

28951750_1882575235139079_570115230181359616_n

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (สสม) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข